Projekt międzynarodowy-Erasmus+, „Cyfroinnowacyjni- nieprzeciętni”

Projekt „Cyfroinnowacyjni – nieprzeciętni” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”. Zaprezentowany poniżej materiał, odzwierciedla jedynie stanowisko autorów
i
Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość merytoryczną.
Publikacja bezpłatna.

 

Informacja z dnia 5 lipca 2018 przesłana
na adres UTW w Lubsku

Nominacja do Nagrody EDUinspiracje 2018

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością pragnę poinformować o przyznaniu Państwa instytucji nominacji do nagrody     EDUinspiracje 2018.

Celem konkursu EDUinspiracje jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów i dzielenia się swoim doświadczeniem i sukcesem z innymi. Konkurs EDUinspiracje jest realizowany pod hasłem: „Podziel się sukcesem”. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie http://eduinspiracje.org.pl/.
Uprzejmie informuję, że kolejnym po przyznaniu nominacji etapem konkursu jest przeprowadzenie wywiadu pogłębionego z nominowanymi beneficjentami. Wywiad będzie przeprowadzony przez przedstawicieli FRSE, którzy zgłoszą się do Państwa w najbliższym czasie. Będziemy wdzięczni za pomoc w organizacji wywiadu.
Serdecznie gratuluję nominacji i życzę Państwu, Państwa instytucji, a także wszystkim uczestnikom projektu kolejnych sukcesów.
W załączeniu oficjalny list informujący o nominacji do nagrody EDUinspiracje 2018.

Z poważaniem

Zespół Upowszechniania

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Al. Jerozolimskie 142 A

02-305 Warszawa

 

 

Ogólnopolski  Dzień Informacyjny
Programu Erasmus +

12 stycznia 2018 roku  przedstawiciele UTW na zaproszenie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ uczestniczyli w Targach Dobrych Praktyk,  w trakcie których dzielili się wiedzą i doświadczeniami pozyskanymi podczas realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Cyfroinnowacyjni -nieprzeciętni„.

Targi były jednym z wieku wydarzeń Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+.
Oprócz Targów odbywały się panele szkoleniowo-dyskusyjne, spotkania z ekspertami. W punktach informacyjnych można było uzyskać wskazówki dotyczące projektów w bieżącym roku.
Jednym z ciekawszych wydarzeń było ogłoszenie wyników konkursu Selfie+
Zdjęcie reprezentujące  nasze UTW  zajęło pierwsze miejsce.  Udział w Targach Dobrych Praktyk jest wielkim wyróżnieniem naszej organizacji. Działania projektowe i upowszechniające miały wpływ na bardzo dobrą  ocenę projektu przez ekspertów. Osiągnięcia projektowe  dostrzeżone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, skutkowały zaproszeniem do udziału w Targach. Rezultatem tych wyróżnień będą kolejne spotkania upowszechniające projekt wśród wielu zainteresowanych podobnych organizacji w Polsce.

Ulotka opracowana na Targi Dobrych Praktyk w Warszawie

Międzynarodowy projekt był realizowany w latach 2015-2017. Partnerami projektowymi były organizacje:


                      Technical University in Zvolen (SŁOWACJA)  
                                               www.tuzvo.sk/utv

Associacao rede de universidades da terciera ida (PORTUGALIA)
www.rutis.pt

                  Česká zemědelská univerzita v Praze (CZECHY)
                                                      www.czu.cz


                      Ankara Elmadag Halk Egitim Merkez (TURCJA)                                     http://elmadaghem.meb.k12.tr/

 

                   Organizacja koordynująca projektem
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LUBSKU-POLSKA

 

                             Opis zrealizowanych działań

Projekt wychodził naprzeciw  zidentyfikowanym potrzebom ludzi starszych. Problem cyfrowego świata jako bariery zwiększającej międzypokoleniową odległość, wymagający pilnego rozwiązania, został dostrzeżony na poziomie organizacji partnerskich.

W projekcie wzięli udział słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z partnerskich organizacji z Czech, Polski, Portugalii, Słowacji i Turcji. Główna grupa docelowa  składała się  z seniorów w wieku 50-80 lat z twórczym  spojrzeniem na rzeczywistość, zainteresowanych  aktywnym  udziałem  w realizacji projektu.
W każdej organizacji była to 20-osobowa grupa osób starszych (razem 100 osób). Zaangażowana kadra to kolejna grupa uczestników (ok. 40 osób). Działania projektowe koncentrowały się na wdrażaniu własnych programów w nauczaniu dorosłych w ramach tzw. „klas  ćwiczeń”, w których realizowano, różne od  tradycyjnych schematów lekcyjnych, nowatorskie modele zajęć edukacyjnych. Wymienione działania były przedmiotem konfrontacji, dyskusji, polemik, analiz i konferencji, które w rezultacie przełożyły się na wypracowanie nowych form i sposobów przekazywania wiedzy.

Wypracowane wnioski i metody wdrażane w organizacjach partnerskich, miały charakter innowacyjny dla całego projektu. Każda organizacja w zależności od wielu zewnętrznych czynników określających początkowy stan zaawansowania uczestników projektu, realizowała zadania własnymi metodami. One też były głównymi rezultatami i produktami projektu. Na etapie wstępnym określono jedynie rodzaj działania i narzędzia do wykorzystania w kolejnych procesach edukacyjnych.   Grupa docelowa zdobyła podstawowe umiejętności  praktyczne z zakresu algebry, geometrii, nowych mediów, teleinformatyki, języka angielskiego, języka ojczystego, podstaw ekonomii i przedsiębiorczości oraz bezpiecznego i ekologicznego użytkowania sprzętu gospodarstwa domowego. Kadra dydaktyczna i kluczowa uzyskała kompetencje
w obszarze metodycznym i zarządzaniu zasobami organizacji.     

Zadanie trudne, ale wykonalne. To my z dumą nazywamy siebie „cyfroinnowacyjnymi”, a naszych słuchaczy „nieprzeciętnymi”,
bo już wiemy, że w czasie minionych lat projektowych,  zdobyli nieprzeciętne i pożądane umiejętności bezpiecznego poruszania się po „nowym cyfrowym świecie”.

Głównym celem projektu było rozwijanie ICT i umiejętności społecznych seniorów. Zakładane cele w pełni zostały zrealizowane. Kadra projektowa w sposób odpowiedzialny z wielką starannością i zaangażowaniem realizowała założone działania. Szczególną rolę do spełnienia mieli koordynatorzy z poszczególnych organizacji partnerskich. Umiejętność negocjowania, przekonywania i wprowadzania projektowej idei we własnych środowiskach była cennym darem gwarantującym sukces budowanym na miarę lokalną, regionalną a nawet międzynarodową. Wymienione kompetencje przełożyły się na osiągnięcie wszystkich zakładanych celów. Jednym wielu było zrekrutowanie 20- osobowych grup docelowych i powołanie tzw. ”klas ćwiczeniowych”, które funkcjonowały przez cały czas projektu.

foto: działania projektowe w Lubsku

W polskiej grupie dwuletni projekt ukończyło 18 osób. Dwie osoby z powodów zdrowotnych musiały zrezygnować po pierwszym roku zajęć. W pozostałych „klasach ćwiczeń” z podobnych powodów, w celu uzupełnienia wymaganego stanu, dokooptowano średnio-4-5 osób w trakcie projektu. Zrealizowane zostały  wszystkie działania związane z nauczaniem w obszarach informatyczno-komputerowym, matematycznym, ekonomicznym, językowym(język angielski i ojczysty) ćwiczenia pamięci i zachowania bezpieczeństwa w gospodarstwie domowym. Wszystkie zajęcia miały praktyczny charakter. Nauczyciele realizowali projektowe zadania w oparciu o własne metody nauczania. Podstawowym zadaniem nauczycieli było odejście od klasycznych sposobów przekazywania wiedzy. Tablica i kreda odeszły w zapomnienie. Nauczyciele dysponowali tablicami interaktywnymi współpracującymi z innymi narzędziami multimedialnymi. Wszelkie zajęcia odbywały się na zasadzie praktycznej wymiany zdań, dyskusji, interakcji pomiędzy nauczającymi, a osobami uczącymi się. Zajęcia z wymienionych zagadnień odbywały się systematycznie zgodnie przyjętym harmonogramem zadań projektowych. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych nauczycieli.  W kilku przypadkach prowadzenie zajęć powierzano słuchaczom posiadających odpowiednie kompetencje zawodowe. W celu rozszerzenia praktycznej wiedzy wśród osób uczących się, organizacje w miarę potrzeb dokonywały zakupów niezbędnych urządzeń i narzędzi.
W polskiej organizacji zakupiono 20 sztuk kamerek internetowych, kalkulatory do nauki matematyki program multimedialny do nauki języka angielskiego.

Jednym z planowanych działań były wycieczki edukacyjne. We wszystkich organizacjach zrealizowane zostały one zrealizowane.
W Słowacji- wycieczka do muzeum w Bańskiej Bystrzycy, spotkanie z wykładowcami szkół zawodowych i technicznych.

foto: Centrum techniki im. Keplera w Zielonej Górze

Wycieczki edukacyjne do Zielonej Góry i Wrocławia polskiej grupy, zwiedzanie muzeów techniki przez słuchaczy grupy partnerskiej w Ankarze, wycieczka edukacyjna do Lizbony w portugalskiej organizacji oraz kilkukrotny udział w pokazach technicznych nowinek w czeskiej Pradze. Wszystkie organizacje zakupiły koszulki z logo i nazwą projektu. Działania projektowe upowszechniane były za pomocą wielu narzędzi: portali społecznościowych, stronach internetowych, platformie EPALE, mediach lokalnych i regionalnych. Organizowane były konferencje, wystawy fotograficzne, happeningi, pokazy umiejętności, okolicznościowe spotkania z udziałem władz oświatowych i samorządowych. Wydawane były ulotki, foldery, biuletyny w formie elektronicznej i papierowej, banery, filmy, prezentacje.

foto: Happening Wi-Fi Lubsko

W trakcie międzynarodowych spotkań projektowych  uczestnicy wymieniali się doświadczeniami w nauczaniu osób dorosłych. Efektem tych działań jest duża ilość materiałów dydaktycznych w formie opisów, konspektów, prezentacji multimedialnych. Podczas międzynarodowych szkoleń uczestnicy otrzymywali różne przykłady, narzędzia, materiały, technikę itp. Istotne było także interdyscyplinarne podejście – uczestnicy mieli możliwość poznania sposobów łączenia różnych przedmiotów i treści nauczania.
Projekt wywarł silny wpływ na inne grupy, takie jak koordynatorzy, menedżerowie administratorzy i nauczyciele. Ogólnie rzecz biorąc, nauczyciele interesują się nowymi metodami, które są właściwe dla ich praktyki w instytucjach macierzystych. Dzięki projektowi, podczas szkoleń międzynarodowych uczestnicy otrzymali różne przykłady, narzędzia, materiały, technikę itp.  Ważnym aspektem było również podejście interdyscyplinarne – uczestnicy potrafili odnaleźć i rozumieć synergię różnych przedmiotów i treści nauczania.

Umiejętności menedżerskie i koncepcyjne innych pracowników zostały wzmocnione dzięki pracy nad zadaniami w środowisku międzynarodowym. Kadra kluczowa  otrzymała wysokiej jakości informacje na temat wdrażania nowych programów i metod nauczania w edukacji seniorów w czasie  zrealizowanych konferencji i innych działaniach upowszechniających w Polsce, Czechach, Portugalii, Słowacji i Turcji.

foto: Spotkanie projektowe w Pradze

Na poziomie osobistym możliwość spotkania się z innymi uczestnikami, dzielenia się z nimi pomysłami, wychodzenia poza własne granice myślenia i działania, wszystkie te fakty przyczyniły się do ogólnego rozwoju i wewnętrznej motywacji do przyszłego uczenia się. Uczestnicy wykazywali generalnie większą ciekawość, większy gust w odkrywaniu i pozyskiwaniu nowych impulsów lub większą odwagę w przejmowaniu kontroli nad własnym życiem.
W tym obszarze można również liczyć rosnący poziom kompetencji językowych, kompetencji rozwiązywania problemów, kompetencji interpersonalnych itp.

Głównym osiągnięciem projektu był  nowy dwuletni program nauczania osób dorosłych w  każdej partnerskiej organizacji.
Setka seniorów w pięciu klasach eksperymentalnych miały okazję wziąć udział w ciekawych wykładach i zajęciach praktycznych.

foto: studenci UTW z indeksami  podczas sesji egzaminacyjnej

Program obejmował dziewięć tematów: język narodowy (10 lekcji), język angielski (61 lekcji), ICT (61 lekcji), nowe media (15 lekcji), algebry (15 lekcji), geometria (10 lekcji), ekonomia( 10 godzin ), bezpiecznie w domu (10 lekcji), ćwiczenia pamięci (16 lekcji). Dzięki tym kursom rozwinęły się cyfrowe, komunikacyjne i społeczne umiejętności dorosłych uczestników projektu.

W ramach tego projektu wdrożono cztery intensywne spotkania  projektowe dla nauczycieli i jedno szkolenie dla personelu administracyjnego. Szkolenie personelu administracyjnego i osób kluczowych odbyło się na Słowacji, a uczestnicy rozwijali umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej niezbędnej do ich pracy (uczestnicy otrzymali praktyczną wiedzę
i umiejętności wykorzystania aplikacji Moodle w nauczaniu dorosłych). Spotkanie projektowe w Polsce pozwoliło uszczegółowić i dokładnie omówić wszystkie działania obejmujące zasady koordynowania, wydatkowania dofinansowania, promocji i upowszechniania projektu. W Czechach odbyło się spotkanie warsztatowe z udziałem nauczycieli informatyki. Portugalia- wymiana doświadczeń, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli języków obcych i języka ojczystego.

W Turcji-warsztaty i wymiana doświadczeń nauczycieli matematyki
i ekonomii. Dzięki tym spotkaniom 60 wykładowców zajmujących się edukacją seniorów, rozwijało swoje umiejętności pedagogiczne, dydaktyczne, komunikacyjne i międzykulturowe. Działania te były weryfikowane poprzez indywidualne raporty i sprawozdania ewaluacyjne nauczycieli.

foto: koordynatorzy projektu w trakcie ewaluacji w Pradze

Inną ważną zaletą  były i są  możliwości wykorzystywania nowatorskich metod nauczania w wśród dorosłych. Materiały w różnej formie- opisy, konspekty, prezentacje multimedialne, video- zawierają doświadczenia nauczycieli oraz rekomendacje, mogące dostarczyć wiele cennych informacji  o  przydatnych i sprawdzonych sposobach osób dorosłych.

Wśród wielu zdefiniowanych i zrealizowanych rezultatów wymienić trzeba:
 -biuletyn w elektronicznej wersji zawierający w/w materiały dydaktyczne,
– 10 wycieczek tematycznych
– 10 wystaw fotograficznych opisujących działania projektowe
– 15 konferencji
– Europass  Mobility- certyfikaty mobilności przyznawane uczestnikom szkoleń i   międzynarodowych spotkań projektowych. 
– profil Facebook projektu + inne materiały reklamowe – artykuły z czasopism i stron internetowych edukacyjnych, wywiady w radio, ulotki
i plakaty

– narzędzia do zarządzania – formularze monitorowania, umowy, arkusze robocze pracowników, raporty z monitoringu itp.
– „gorące punkty” w czterech regionach UE (miejsca, w których zaczęły działać punkty hot spotami) czyli w Zvoleniu, Almeirim, Ankarze i Pradze. W Lubsku proces legislacyjny pomiędzy operatorami a urzędami realizującymi strategię bezpłatnego dostępu do internetu ciągle jeszcze trwa.

Zrealizowany projekt był kontynuacją projektu wykonanego w ramach programu Grundtvig. Poprzedni projekt wprowadzał kadrę w  świat nowych kompetencji i umiejętności, które z powodzeniem zostały wykorzystane w nauczaniu osób dorosłych- seniorów. Kadra projektu pozyskała umiejętności dzielenia się wiedzą z osobami starszymi, co dla wielu było dużym wyzwaniem. Na co dzień nauczyciele pracujący z dziećmi i młodzieżą, musieli opracować
i przyswoić nowe sposoby nauczania seniorów. Ważnym elementem była umiejętność przekazu informacji, empatia, właściwy klimat nie tylko dydaktycznych spotkań, a przede wszystkim otwarcie na indywidualne potrzeby słuchaczy. Do nowego projektu zrealizowanego w ramach programu Erasmus+, przystąpiło pięć organizacji partnerskich, z których cztery współpracowały przy projekcie „Grundviga”. Bardzo dobra znajomość funkcjonowania organizacji partnerskich, pozwoliła na  wdrożenie projektu wymagającego wymienionych wcześniej kompetencji zarówno organizacyjnych jak i w obszarze nauczania dorosłych.

Przyjęto zasadę, że do nowego projektu  rekrutowane będą osoby
o słabych umiejętnościach komputerowych, językowych, matematycznych i poprzednio nie uczestniczące w innych działaniach projektowych.W pięciu organizacjach, pn ”klasa ćwiczeń” takie grupy rozpoczęły działalność.

Klasy ćwiczeń” stały się miejscem wielu eksperymentów dydaktycznych. Nauczanie odbywało się zgodnie z harmonogramem. Przyjęto stałe miejsce zajęć dydaktycznych, godziny i dzień tygodnia. Została zapewniona stała kadra pedagogiczna, pomieszczenia lekcyjne wyposażone w komputery, kamerki internetowe oraz niezbędne aplikacje do nauczania języków obcych, zagadnień związanych z technologią informacyjną
i cyfrową, matematyki i podstaw ekonomii. Nauczanie odbywało się metodami opracowanymi i wdrażanymi przez nauczycieli. Pomiędzy nauczanymi przedmiotami istniała synergia.

foto: zakończenie roku akademickiego 2015/2016 Lubsko

Matematyka, ekonomia, bezpieczeństwo w domu, język angielski, język ojczysty obejmowały podstawowe umiejętności w rozumieniu i praktycznym wykorzystaniu zasad funkcjonowania wymienionych obszarów w otoczeniu osób starszych. Spoiwem tych działań było opanowanie prostych i bardziej zaawansowanych umiejętności
z zakresu technologii informatycznych, w tym nowych mediów. Praktyczne umiejętności narzędziami cyfrowymi, były skuteczne
w podejmowaniu codziennych czynności komunikacyjnych, bankowych, urzędowych. Ćwiczenia pamięci- charakteryzujące się powtarzalnością działań skutkowały rutynowym podejmowaniem wymienionych działań z wykorzystaniem dostępnych narzędzi cyfrowych.

 Całkowicie zrezygnowano z kredy i tablicy. Narzędziem najczęściej używanym w nauczaniu była tablica interaktywna. Studenci- słuchacze na bieżąco, za pomocą popularnych portali społecznościowych, kontaktów mailowych, sms- ów,
 i telefonów utrzymywali kontakt z nauczycielami.

 Aby zapewnić ciągłość i stabilność działań związanych z nauczaniem, już etapie aplikacji wprowadzono szereg rozwiązań mających wpływ na ogólne samopoczucie słuchaczy. Rok szkolny rozpoczynał się zgodnie z uniwersyteckim obyczajem.

foto: ceremoniał studencki – pasowanie żaków

Zimowa sesja egzaminacyjna i podsumowanie półrocznego uczenia się  oraz konferencja z okazji zakończenia roku. Wszystkie te działania miały uroczystą oprawę. W dużych ośrodkach akademickich, w tych okolicznościowych spotkaniach brał udział rektorat i przedstawiciele władz lokalnych. W trakcie tych spotkań dyplomami i wyróżnieniami celebrowano słuchaczy i nauczycieli. Przedstawiciele władz uczelnianych i lokalnych otrzymywali sporą dawkę informacji o działaniach projektowych.

foto: starosta powiatu w czasie podsumowania roku akademickiego

Wśród innych poczynań zapewniających i stabilizujących działania projektowe były wycieczki edukacyjne. Celem wycieczek było pokazanie zdobyczy technicznych w świecie technologii komputerowo-cyfrowych. Studenci-słuchacze uczestniczyli w pokazach wirtualnej rzeczywistości, zwiedzali muzea techniczne, uczestniczyli w pokazach wykorzystania technologii cyfrowej w życiu codziennym.

Niezwykle istotnym elementem był tzw. „czynnik ludzki”, reagującym na wszelkie przejawy indolencji ze strony kadry kluczowej lub dydaktycznej. Choć takie przypadki pojawiały się niezwykle rzadko, reagowano sprawnie i zgodnie z normami obowiązującymi w lokalnych środowiskach. Stąd m.in. działania o charakterze integracyjnym: okolicznościowe spotkania świąteczne, biesiadne, taneczne, teatralne. Ponadto, wspólny udział w spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych, odpoczynek i relaks pod namiotami.  Dodatkowo słuchacze mieli możliwość realizowania się w ramach wielu zajęć fakultatywnych o charakterze artystycznym i sportowym. To z kolei wyzwalało nowy rodzaj aktywności poprzez role przyjmowane przez wszystkich słuchaczy. Pojawiły się osoby określone typem organizatora, przewodnika, dominatora, nawigatora i innych.

Plan działań był ściśle określony do przyporządkowanych mu grup. Były to 20- osobowe grupy słuchaczy rekrutujące się wg klucza 60+. Dla zapobieżenia ryzyku wynikającemu z możliwych absencji i  rezygnacji z przyczyn zdrowotnych i losowych, stan faktyczny niektórych grup był zbliżony do 25 osób.  W trakcie pierwszego roku zajęć w skutek chorób( w tym zawał serca), wyjazd z miejscowości, rezygnacja bez uzasadnienia, przyjęto jako stan rzeczywisty 20- osób w każdej organizacji partnerskiej.  Grupy: turecka i polska – 
na początku projektu przeważały osoby o niskich i słabych umiejętnościach cyfrowych i językowych. Grupy: portugalska, czeska i słowacka dysponowały nieco większym początkowym potencjałem indywidualnych umiejętności wśród poszczególnych członków tych grup, co wynikało  ze specyfiki i zdecydowanie większych możliwości kulturalno- społecznych istniejących w  ośrodkach akademickich.

W drugim roku projektowym  wymienione różnice przestały być dostrzegalne, ewentualne bariery zostały przełamane i zniesione.  Badania i obserwacje prowadzone przez kadrę kierowniczą, zespoły monitorujące i ewaluacyjne, jasno deklarowały o  przekroczeniu pewnej niewidzialnej bariery, za którą znalazły zespoły dorosłych ludzi, dla których projektowe spotkania były ważnym, cotygodniowym wydarzeniem.

Grupy słuchaczy z „klas ćwiczeń” korzystały z wielu przywilejów: bezpłatny udział we wszystkich zajęciach projektowych, bezpłatny udział w wycieczkach edukacyjnych, okolicznościowych spotkaniach, wydarzeniach lokalnych i środowiskowych. Dostęp do wszelkich nowinek techniczno- cyfrowych, słuchacze wyposażeni w materiały dydaktyczne, gadżety, koszulki z logo i wiele innych elementów mających wpływ na gwarantowany sukces projektu.

Drugą grupą docelowa były osoby kluczowe i nauczyciele.  Najczęściej to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, zaangażowana  na zasadzie wolontariatu lub niewielkich apanaży lub gratyfikacji w postaci udziału w międzynarodowym spotkaniu projektowym.

Koordynatorzy i kadra kluczowa ( menedżer, osoby współzarządzające) zarządzały projektem, finansami, pilnowały harmonogramu, dbały o płynność projektu, unikały wszelkich ryzyk). Nauczyciele realizowali swoje własne wizje. Za pomocą wypracowanych przez siebie sposobów i  metod, a także  transferów wiedzy oraz dobrych przykładów wyniesionych z projektowych spotkań, na szczeblu każdej  katedry,  językowej, informatycznej
czy matematycznej realizowane były wszystkie zapisane działania edukacyjne. Dzięki twórczej postawie nauczycieli, którzy byli na tzw. „pierwszej linii frontu” zaplanowane działania dydaktyczne czyli nauczanie i uczenie się zarówno nauczycieli i osób dorosłych, zakończyło się pełnym sukcesem. Do końca projektu grupy pozostały w pierwotnym stanie. 

Międzynarodowe spotkania projektowe
  1. Polska-Lubsko (10.2017)

Szczegółowo ( krok po kroku) zostały omówione wszystkie działania zarówno organizacyjne, merytoryczne, finansowe i dydaktyczne. Uczestnicy otrzymali pełen pakiet informacji w wersji papierowej i elektronicznej w języku angielskim. W trakcie pierwszego spotkania w Polsce uczestnicy  pozyskali wiedzę z zakresu: harmonogram działań dydaktycznych w macierzystej organizacji, zasady finansowania i rozliczania wydatków projektowych, właściwe zarządzanie projektem, obowiązki koordynatora i osób kluczowych w projekcie, informację o Europass- Mobilność w celu potwierdzenie kompetencji i umiejętności uczestnikom mobilności projektowych.

foto: uczestnicy spotkania projektowego w Lubsku

Ponadto, wstępne działania organizacyjno-logistyczne gwarantujące realizację zaplanowanych działań: opracowanie logo, wyposażanie słuchaczy w pakiety  dydaktyczno-biurowe,  uniformizacja „klas ćwiczeń”- koszulki z logo projektu wdrażanie własnych metod nauczania w trakcie realizowanych zajęć ( bez tablicy i kredy, działania promocyjne -ulotki, plakaty),upowszechnianie działań projektowych na stronach internetowych, portalach społecznościach,  konferencjach, sposoby przeciwdziałaniu ryzyku oraz dbałość o stabilną ilość uczestników w zajęciach dydaktycznych.

  1. Czechy – Praga  (18-20.10.2016)   

Celem spotkania była wymiana doświadczeń nauczycieli  informatyki w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w edukacji dorosłych. Zgodnie z założeniami projektowymi informatycy z każdej organizacji partnerskiej prezentowali swoje wdrażane metody nauczania osób dorosłych.

foto: uczestnicy spotkania projektowego w Pradze

Czas na prezentację określony limitem do 30 minut wypełniony był indywidualnymi przemyśleniami informatyków, prezentacją multimedialną, wykładem i ćwiczeniami w międzynarodowych grupach. Rezultatem spotkania są filmy instruktażowe, prezentacje multimedialne i opisy metod nauczania informatyki w elektronicznym biuletynie.Program partnerskiego spotkania był bardzo bogaty, w salach czeskiego uniwersytetu na różnych szczeblach odbywały się panele dyskusyjne obejmujące obszary związane z metodyką nauczania informatyki i nowych mediów,
a także zarządzaniem projektem i jego upowszechnianiem.  
 W chwilach wolnych od zajęć uczestnicy spotkania zwiedzali urocze zakątki czeskiej Pragi.

3.  Portugalia- Caldas da Rinha (13-16.03. 2017)   

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie metod nauczania języka angielskiego i języka ojczystego wśród osób dorosłych. Nauczyciele języka angielskiego indywidualnie i kolejno promowali swoje metody. Wśród prezentowanych  metod  była drama, mapa myśli, portfolio-teczka i inne. Rezultatem warsztatowych spotkań są multimedialne prezentacje, opisy metod nauczania języka  angielskiego, albumy fotografii oraz filmy.

foto: uczestnicy spotkania projektowego w Caldas da Rinha

Ciekawym elementem spotkania językowców był udział w pokazowej lekcji z udziałem słuchaczy portugalskiej „klasie ćwiczeń”.  W zajęciach uczestniczyli wszyscy nauczyciele języków obcych, tworząc przy tym bardzo interesujący i dynamiczny spektakl obejmujący wszelkie możliwe zjawiska występujące  podczas interaktywnego nauczania i uczenia się.

foto: „klasa ćwiczeń” w Caldas da Rinha-Portugalia

 Nauczyciele języka ojczystego  przybliżyli realizowane przez siebie działania poprawiające rozumienie tekstów, ale też usprawniające  zrozumienie przez  otoczenie artykułowanie słów, zdań, pytań
i odpowiedzi. Formułowaniem tych działań nauczyciele wspierali się prezentacjami i filmami video.

Spotkanie było bardzo owocne. Sesje projektowe trwały ponad 6 godzin dziennie. Przerwy kawowe obfitowały w wiele interesujących dyskusji i wymiany zdań. Transfer wielu pomysłów  i rozwiązań praktycznych miał status natychmiastowego wdrażania w organizacjach macierzystych.

foto: Karolina Sipalova z UTW Praga

Objawił się kilkoma wdrożonymi jako nowatorskie metodami nauczania języka angielskiego. Informacja o zastosowaniu sposobów nauczania w  całości lub ich  fragmentów, jest w pełni wiarygodna i uznana jako jedna z ciekawszych efektów spotkania projektowego w Portugalii.

  1. Turcja-Ankara (22-25.05. 2017)  

Celem spotkania była wymiana doświadczeń nauczycieli matematyki i ekonomii w nauczaniu osób dorosłych. W trakcie wizyty nauczyciele prezentowali swoje wypracowane metody nauczania, prowadzili dyskusje i ewaluacje skupiając się na próbach wypracowania interesujących, nowoczesnych oraz innowacyjnych metod w nauczaniu seniorów. Uczestnicy spotkania wysłuchali aż 10 propozycji dotyczących metod nauczania matematyki i ekonomii.

Każda prezentacja oraz jej podsumowanie(ewaluacja) trwała ok. 35 minut. W spotkaniu projektowym zaprezentowanych zostało 10 różnych sposobów i metod nauczania wymienionych przedmiotów. Jest to w sumie 350 minut ( 6 godzin) żywej i twórczej dyskusji oraz wymiany doświadczeń nauczycieli uczestniczących w międzynarodowym spotkaniu.

foto: klasa ćwiczeń w Centrum Kształcenia Dorosłych w Elmadag-Ankara

Ponadto 2- godzinna prezentacja osiągnięć i rezultatów projektowych we wszystkich organizacjach, 2 godzinne spotkanie monitorująco-ewaluacyjne,  ponadto spotkanie  ze studentami tureckiej organizacji i w siedzibach lokalnych władz oraz innych organizacji edukacyjnych.

foto: Miroslav Gecovic ze Zvolena-Słowacja prezentuje własną metodę nauczania matematyki wśród dorosłych

Wizyta była bardzo udana, pokazane zostały wielkie pokłady
i możliwości edukacyjne, metodyczne, twórcze i organizacyjne uczestników międzynarodowego spotkania projektowego w Turcji. Zdobyte kompetencje nauczycieli w obszarze nauczania dorosłych dobrze prognozują dalszy rozwój uczestniczących w projekcie organizacji.

foto: koordynator projektu Stefan Ciężkowski w trakcie działań ewaluacyjnych w Ankarze

 

Szkolenia pracowników i kadry kluczowej- Słowacja
     
marzec 2016

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/szkolenie-słov.jpg

 

Program spotkania był opracowany już na etapie wniosku. Jego realizacja była podyktowana rozszerzeniem wiedzy obejmującej kształcenie osób dorosłych za pomocą aplikacji internetowych tzw. nauczanie na odległość. Słowacka organizacja partnerska jest zaawansowana w tym obszarze- stąd przygotowanie i realizacja szkolenia zostało jej przyporządkowane już na etapie wnioskowania.

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/IMG_5155-Kopiowanie.jpg

Szkolenie obejmowało zagadnienia i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem aplikacji Moodle oraz  innych aplikacji do nauczania i budowania partnerskich grup projektowych w oparciu o znane platformy i portale społecznościowe. Zajęcia projektowe trwały w godzinach 9.00-14.30 i prowadzone były przez pracowników akademickich z Uniwersytetów w Zvoleniu i Bratysławy.
Tak przyjęta formuła szkolenia przyniosła spodziewane efekty. Umiejętności nauczania internetowego za pomocą innych aplikacji były wykorzystane w trakcie spotkania „językowców” w Portugalii oraz matematyków w Turcji.
http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/IMG_5555-Kopiowanie.jpg

Pozyskane kompetencje były rozwijane w partnerskich organizacjach, kontynuowane i realizowane przez organizacje czeską, turecką i portugalską. W polskiej grupie nauczyciel informatyki zastosował wybraną aplikację jako tester możliwości w dalszym kształceniu dorosłych. Dotyczyło to jednak wąskiej grupy beneficjentów, którzy spełniali podstawowe kryteria i wymagania sprzętowe.
Spotkanie szkoleniowe ujawniło też pewne braki kompetencyjne wśród kadry kluczowej a dotyczyły one obsługi komputera i wykorzystaniu Internetu nie tylko do podstawowych czynności komunikacyjnych. Spostrzeżenia w tym zakresie, pozwoliły na działania poprawiające umiejętności praktycznych w tym zakresie. Działania te dotyczyły ok 5 osób z ogólnej liczby 23 osób kluczowych uczestniczących w szkoleniu.

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/IMG_5269-Kopiowanie.jpg

                           

                           R E Z U L T A T Y   P R O J E K T U
                             materiały metodyczne
                            (  video, foto)

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Brochure-Learning-methods-Digitally-innovative.pdf

Broszura -Metody nauczania osób dorosłych wypracowane w ramach projektu „Cyfroinnowacyjni- nieprzeciętni”

Działania projektowe w Lubsku poprzedzone były szeroką kampanią informacyjno-rekrutacyjną: prezentacja działalności UTW oraz informacja o projekcie. W prezentacji poniżej działania rekrutacyjno-informacyjne realizowane w UTW w Lubsku.

                 Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Lubsku                    
                                            październik 2015

     Było to pierwsze spotkanie projektowe, które miało charakter instruktażowo-informacyjny. Uczestnicy spotkania pozyskali szczegółowe informacje obejmujące zagadnienia Zarządzania
i upowszechniania projektu, zasady finansowania działań projektowych. Uczestnicy spotkania wzięli udział w inauguracji roku akademickiego i działań projektowych. Rezultatem spotkania była kompleksowa wiedza o projekcie, nowe relacje pomiędzy osobami kluczowymi  i świadomość nowego otwarcia i oczekiwaniu na zmiany w obszarze  nauczania i uczenia.

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/DSC07866-Kopiowanie.jpg

Szkolenie pracowników i osób kluczowych w Słowacji
                                        marzec 2016

Video-Project meeting in Zvolen- Słowacja
https://www.youtube.com/watch?v=2TXmtagP1qo

               Międzynarodowe spotkanie projektowe
                               nauczycieli informatyki
                      Praga- Czechy- październik 2016

Wymiana doświadczeń nauczycieli informatyki wśród osób dorosłych. Rezultaty wynikające ze spotkania w Czechach: Video-filmy instruktażowe i informacyjne, które potwierdzają realizację zadań projektowych. Konspekty oraz prezentacje metod nauczania przedmiotów informatycznych wśród osób dorosłych.

video- Project meeting- Prague 2016.
Film opisujący działania projektowe w trakcie wizyty w Pradze.
https://www.youtube.com/watch?v=9BK5gjVFs0o

video- U3A-Praha– Barbora Jordanova  prezentuje działalność
UTW w Pradze.
B. Jordanowa jest koordynatorem UTW w Pradze
https://www.youtube.com/watch?v=NeBvlLi8fsM&t=14

video-Short video from innovative lecture in Prague.
Innovative lecture of English language for seniors in Czech university of life sciences in Prague. Digitally innovative project.
https://www.facebook.com/UTVzvolen/videos/1275014735883580/

Video- E-portfolio –metoda nauczania informatyki wśród osób dorosłych. Grzegorz Rybiński teacher ICT, Lubsko-Polska
https://www.youtube.com/watch?v=poOhaz4B1js&t=20s

video Exchange of experience of teachers of ICT.
Miroslav Grecovic- teacher ICT- Zvolen-Slovakia
https://www.youtube.com/watch?v=qWUvRMbKkks&t=35s

video-Web Cams, Virtual Tours.
Karel Nemejc- teacher ICT-Praga- Czechy
https://www.youtube.com/watch?v=oLFTEpWbkkE&t=34s

video-   Andrade teacher ICT
UTW RUTIS-Almeirim –Portugal
https://www.youtube.com/watch?v=wMqKW5KeXGo&t=164s

video- Hana Balzerova- teacher ICT UTW Prague
https://www.youtube.com/watch?v=cOW34yXbwaA

video- Erhan Polat-teacher ICT– UTA Ankara Turkey
https://www.youtube.com/watch?v=COqcwjACoXg&t=50s
 

.                 Międzynarodowe spotkanie projektowe
                           nauczycieli języków obcych
                      w  Caldas da Rinha Portugalia
W
ymiana doświadczeń nauczycieli języka angielskiego i języka ojczystego w nauczaniu osób dorosłych.Rezultaty wynikające ze spotkania w Portugalii: video-filmy instruktażowe i informacyjne, które potwierdzają realizację zadań projektowych. Konspekty oraz prezentacje metod nauczania osób dorosłych w danym obszarze nauczania.

Video-Project meeting- welcome to Portugal
https://www.youtube.com/watch?v=suI_y-G7wAA

video- KAHOOT- Adult teaching metod
Żaneta Balazova, Jarka Stefkova-nauczyciele języka angielskiego –Zvolen-Słowacja
https://www.youtube.com/watch?v=S2D94lnEsi8&t=14s

Video- “We will send you in one week time”
Karolína Sipalová-Zvolen-Słowacja
https://www.youtube.com/watch?v=56aLc9DmEHY&t=52s

video-Drama is enter tainment. International design meeting.
Anna Hekkert UTW Lubsko-Poland
https://www.youtube.com/watch?v=n-d8XT6sxm8

video-Drama is enter tainment. International design meeting.
part 2  Anna Hekkert UTW Lubsko-Poland

video-„Exercise class” -UTA Caldas da Rinha – Portugal

video-Art room – UTA – Caldas da Rainha-Portugal
https://www.youtube.com/watch?v=ICa7j4kfkqg

video-Project meeting- welcome to Portugal
https://www.youtube.com/watch?v=suI_y-G7wAA

Spotkanie projektowe w Turcji
W
ymiana doświadczeń nauczycieli matematyki i ekonomii.
Poniższe filmy video potwierdzają działania projektowe z udziałem nauczycieli i osób kluczowych zgodnie z harmonogramem i przyjęta strategią. Spotkanie projektowe w Turcji było ostatnią zaplanowaną wizytą stąd dużą część wizyty poświęcona była  działaniom związanym z upowszechnianiem rezultatów i końcowemu raportowi.

Poniższy film prezentuje działania projektowe w polskiej organizacji partnerskiej- UTW w Lubsku i był zaprezentowany w trakcie spotkania w Turcji.

video-Project results „Digitally innovative-unique ones”
https://www.youtube.com/watch?v=681JXPO7UJ0

video-Matematyka w UTW w Lubsku. Maths -UTW Lubsko
nauczyciel matematyki Renata Jasińska UTW w Lubsku

https://www.youtube.com/watch?v=QhopKDDq04s

video-Project Meeting Ankara 2017 „Digitally innovative- unique ones”
https://www.youtube.com/watch?v=ypc3aD7BHQ8

video-Project Meeting „Digitalle innovative -unique ones” Erasmus+, Ankara Turkey
https://www.youtube.com/watch?v=Q5LtVZER5ug&t=52s

video-Project meeting- Turkey. Presentation of experiences in economics teaching. Levent Yalva
https://www.youtube.com/watch?v=KdbsbocXDKI&t=38s


Interdiscyplinary approach in teaching economics to seniors
Barbora Jordanova- Praga

video-Methods of teaching mathematics. Adult Education.Jose Pimpao-Portugal-Caldas da Rinha
https://www.youtube.com/watch?v=AEPg9r0LsWo

 

Prezentacje, Raporty, Sprawozdania, Ewaluacje

Spotkanie organizacyjne- wprowadzenie do projektu

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/09/Prezentacja-na-zebranie-organizacyjne.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/09/Podsumowanie-I-roku-projektowego-2015-2016-UTW-13.39-2.pdf

Lubsko UTW I

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/09/Część-I-UTW-Lubsko-1.pdf

                   Lubsko UTW  II

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/09/Część-II-UTW-Lubsko.pdf

Podsumowanie I roku projektowego w Polsce

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/09/Podsumowanie-I-roku-projektowego-2015-2016-UTW-13.39.pdf

prezentacja projektu- gmina Jasień

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/09/UTW-Lubsko-Polska-jasień.pdf

prezentacja Lubska- Polska

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/09/Uniwersity-Lubsko-Poland.pdf

prezentacja Pragi-Czechy

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/09/U3A_presentation-Prague.pdf

 

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/09/The_results_of_the_project_included_in_the_interim_report.pdf

 

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/DIDAKTIC-TURKEY.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Subject-Titles-About-Economy-Math-and-Algebra-Lessons-for-Türkiye-Project-Meeting-Levent-YALVAÇ.pdf

 

INNE REZULTATY

 

 

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Plakat-utw-Lubsko.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-conte

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/kolaż-UTW.pdf  

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/konferencja-podsumowanie-projektu.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/ulotka-utw.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/praga-kolaż.png

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/kolaż-UTW.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/ISenior-50-Ceram.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/inauguracja-roku-2016.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/gadżety.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/plakat-informacyjny-konferencja-podsumowanie-projektu.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Digitalizado-de-uma-impressora-multifuncional-da-Xerox-3.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Gaseta-Das-Caldas.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Turkey-Ankara.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/zapr-jurk.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Anadolu-Newspaper-Portugal-Meeting-News-in-Turkey-Page-2.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/2016-05-24_cartaz_Festa.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/2016-05-24_cartaz_Exposicao.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/plakat-informacyjny-konferencja-podsumowanie-projektu.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Kadry-z-filmu-Świtezianka.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Dyplomy-i-zaświadczenia-potwierdzajace-ukończenie-projektu.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Diploma-koordinator.pdf

Paszporty językowe
http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Paszporty-językowe.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/switezianka1.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Kwestionariusz.pdf

POTWIERDZENIA POBYTU W RAMACH MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ PROJEKTOWYCH

POLSKA-LUBSKO
http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Potwierdzenie-udziału-w-spotkaniu-w-Polsce.pdf

SŁOWACJA-ZVOLEN
http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Turkey-meeting-in-Slovakia.pdf

CZECHY-PRAGA
http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Turkeyin-Czech-Republic.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Potwierdzenie-pobytu-w-Pradze.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Meeting-in-Prague.pdf

  PORTUGAL-CALDAS DA RINHA 
http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Turkey-meeting-in-Portugal.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Potwierdzenie-udziału-w-spotkaniu-projektowym-w-Portugalii.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Mobilności-organizacji-portugalskiej.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Meeting-in-Portugal.pdf

TURKEY-ANKARA

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Turkey-meeting-in-Ankara.pdf

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Meeting-inTurkay.pdf

WYSTAWY FOTOGRAFICZNE i INNE

http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Wystawa-w-Tyciuńkiej-galeryjce-Kopiowanie.jpg

Ewa Śmiałek – Kowalewska

Zofia Stańkowska

Irena Dąbkowska

Udział w konkursie Selfie+
http://www.utwlubsko.com.pl/utw/wp-content/uploads/2017/10/Wnuki-nie-uwierząale-PRZYSIĘGAM-że-byłam-w-morskich-głębinach-i-kosmosie.-Teraz-już-mogę-o-sobie-powiedziećże-jestem-cyfroinnowacyjna-i-nieprzeciętna..jpg

Galeria filmów związanych z projektami Erasmus+ i Grundtvig
http://www.utwlubsko.com.pl/utw/?page_id=77

  Strona projektu na Fb nr 1

https://www.facebook.com/groups/408281872698777/

Strona projektu na Fb nr 2
https://www.facebook.com/digitally.innovative/ 

Strona projektu na Fb nr 3
https://www.facebook.com/utwlubsko/

europa_dla_aktywnych_nr_2_25_2017(1)(1)

EUROPA DLA AKTYWNYCH
Kwartalnik w którym na stronie 32 znajduje się informacja
o działaniach projektowych UTW

http://www.eurodesk.pl/publikacje/europa-dla-aktywnych

Europa dla Aktywnych nr 2/17

Projekty dla słuchaczy czy słuchacze dla projektów?

             opracowanie i upublicznienie na stronach internetowych:

koordynator projektu-Stefan Ciężkowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Lubsko-Polska
https://www.facebook.com/stefan.ciezkowski

październik 2017

 współpraca-koordynatorzy organizacji partnerskich:
Barbora Jordanova-Czechy
Giselle Janeiro-Portugalia
Erik Selecky-Słowacja
Ayhan Kilic-Turcja
 oraz:
Miroslav Gecovic
Tomas Kiss
Levent Yalvac

 

 

Upowszechnienie projektu Platforma EPALE

https://ec.europa.eu/epale/pl/node/75625

 

Witam serdecznie

Zapoznałam się z tekstem autorstwa Pani Marty Majki Biskup, zapraszającym do podzielenia się własnym sukcesem  w sferze realizacji projektów w ramach UE, zwłaszcza z Erasmusa +. Jestem zwolenniczką szerokiego upubliczniania efektów tych przedsięwzięć, gdyż zawierają one najczęściej ciekawe i nowatorskie rozwiązania np. w dziedzinie edukacji dorosłych, wskazujących między innymi innowacyjne metody pracy z dorosłymi, zwłaszcza w sferze kształcenia zawodowego, chociaż nie tylko, gdyż w dużej mierze wzmacniających poczucie własnej wartości i społecznej przydatności w środowisku lokalnym osób starszych. Niezwykle poruszył mnie wpis Koordynatora projektu „Cyfroinnowacyjni-nieprzeciętni” – Pana Stefana Ciężkowskiego z Lubska, gdyż dość obszernie i ciekawie wprowadził swoim szczegółowym opisem – w bogaty zakres działań projektu, a upublicznione materiały, z którymi poprzez to miałam przyjemność się zapoznać budzą moje wielkie uznanie. Zawierają one bowiem szereg ciekawych rozwiązań w pracy, najogólniej mówiąc, w środowisku lokalnym, poprzez aktywny udział osób 50+ i wyżej. Z pewnością projekt ten będzie nadal w jakiejś postaci kontynuowany, czego serdecznie Państwu życzę,  a jego bogaty zasób może być wielkim wsparciem dla innych organizacji zarówno we własnych projektach, jak i w działaności lokalnej. Gratuluję serdecznie na ręce Pana Koordynatora – wielkiej otwartości, jak i aktywności w realizacji postawionych celów, co także stanowić może bardzo dobry wzór do naśladowania dla młodszych pokoleń z Pana regionu.

Maria Idźkowska – Ambasadorka EPALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku jest wyrównywanie szans między pokoleniami. We współczesnym świecie coraz bardziej dostrzegana jest mądrość i doświadczenie ludzi w starszym wieku, którymi można się dzielić z młodymi osobami, nastawionymi na sukces. W UTW wierzymy, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają takie samo prawo i predyspozycje do bycia organizatorami, a nawet liderami w swoim środowisku rodzinnym i społecznym. UTW w Lubsku daje szansę rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i spożytkowania ich doświadczenia życiowego i zawodowego poprzez poparcie go wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin zarządzania i komunikacji społecznej. Celem UTW w Lubsku jest wykreowanie i wykształcenie organizatorów i liderów społeczności lokalnych, którzy działając aktywnie będą potrafili tworzyć nową jakość życia osobistego, rodzinnego i najbliższego otoczenia społecznego. Chcemy pomóc osobom w wieku starszym uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne i organizacyjne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać ich poczucie osamotnienia . Pragniemy przygotować profesjonalnie seniorów do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych oraz pełnienia funkcji organizatorskich, a nawet kierowniczych w klubach, radach osiedlowych, radach parafialnych, związkach emerytów i rencistów oraz innych organizacjach samorządowych, dążących do poprawy i zwiększenia atrakcyjności warunków życia mieszkańców w każdym wieku.