IDEMASAP 50+

Project code:
2018-1-SK01-KA204-046291

Tytuł projektu:

Increase and development of manual skills and physical vitality of citizens of the European Union over 50 years (IDEMASAP 50+)

Wzrost i rozwój umiejętności manualnych i witalności fizycznej obywateli Unii Europejskiej  w wieku 50+
Bezrobocie w Unii Europejskiej jest na najniższym poziomie w ciągu ostatnich kilku lat. Gospodarka funkcjonuje na pełnych obrotach i możemy mówić o imporcie kapitału ludzkiego do UE.
Te pozytywne wskaźniki ekonomiczne mają również wady, takie jak przepracowanie i „wypalenie” niektórych miejsc pracy.
Głównym celem projektu jest : Zwiększenie i rozwój umiejętności manualnych i witalności fizycznej w związku z wymianą najlepszych praktyk w edukacji dorosłych w krajach UE.
Projekt należy do edukacji dorosłych i skupia się na wymianie najlepszych praktyk w obszarze kształcenia.
Wspiera on rozwój i wyższą skuteczność kształcenia ustawicznego skierowanego w szczególności do osób starszych.

 

Główne rezultaty projektu:

a/ 100 dorosłych osób- studentów w „Programie studiów dla seniorów” (20 studentów w każdej grupie partnerskiej )

b/ 10-20 lektorów w „Share study programs – sport, warsztat pracy” (2-4 lektorów w grupie partnerskiej )

c/ 100 osób dorosłych w ramach „Mobilności międzynarodowej” (20 mobilności studentów w grupie partnerskiej)

d/ 20 lektorów mobilności w „Mobilność międzynarodowa” (4 lektorów mobilności w grupie partnerskiej)

e/ 20 menedżerów mobilności w „Mobilności międzynarodowej” (4 mobilności menedżerów w grupie partnerskiej)

f/ 10 materiałów do nauki (wideo + tekst = e book) sport , warsztaty,   w języku angielskim (2 zestawy/partner)

g/ 10-20 seminariów, konferencji, wystaw (4 działania w grupie partnerskiej)

podsumowanie celów: 100 studentów w procesie uczenia się,
10-20 zaangażowanych wykładowców, 5 międzynarodowych partnerstw, 140 międzynarodowych mobilności, 10 produktów, materiały dydaktyczne i wideo-instrukcje oraz inne działania takie jak seminaria, konferencje i wystawy.
Główne grupy docelowe – obywatele UE po 50. roku życia
i wykładowcy  edukacji dorosłych.
Mocne strony projektu: doświadczony zespół roboczy
i doświadczeni eksperci w dziedzinie kształcenia dorosłych
i szkolnictwa wyższego w Europie.
Wyniki projektu zostaną skonfrontowane na arenie międzynarodowej i opublikowane w języku angielskim.
Uczestnicy projektu będą mogli zaangażować się w 1,5-letni proces uczenia się. Będą mieli możliwość zaangażowania się
w międzynarodową mobilność i aktywnego uczestnictwa w innych działaniach projektowych.
Organizacje biorące udział w projekcie będą mogły zaprezentować swoje najlepsze doświadczenia – praktyki w procesie uczenia się, stworzyć przewodnik po studiach i podzielić się swoimi doświadczeniami na spotkaniach międzynarodowych.

Uczestnicy projektu

Uniwersytety Trzeciego Wieku
z Polski, Czech, Portugalii, Hiszpanii i Słowacji

Informacje projektowe/ strona projektu

https://utv.tuzvo.sk/en/idemasap-50

 

Project code:
2018-1-SK01-KA204-046291

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku jest wyrównywanie szans między pokoleniami. We współczesnym świecie coraz bardziej dostrzegana jest mądrość i doświadczenie ludzi w starszym wieku, którymi można się dzielić z młodymi osobami, nastawionymi na sukces. W UTW wierzymy, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają takie samo prawo i predyspozycje do bycia organizatorami, a nawet liderami w swoim środowisku rodzinnym i społecznym. UTW w Lubsku daje szansę rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i spożytkowania ich doświadczenia życiowego i zawodowego poprzez poparcie go wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin zarządzania i komunikacji społecznej. Celem UTW w Lubsku jest wykreowanie i wykształcenie organizatorów i liderów społeczności lokalnych, którzy działając aktywnie będą potrafili tworzyć nową jakość życia osobistego, rodzinnego i najbliższego otoczenia społecznego. Chcemy pomóc osobom w wieku starszym uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne i organizacyjne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać ich poczucie osamotnienia . Pragniemy przygotować profesjonalnie seniorów do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych oraz pełnienia funkcji organizatorskich, a nawet kierowniczych w klubach, radach osiedlowych, radach parafialnych, związkach emerytów i rencistów oraz innych organizacjach samorządowych, dążących do poprawy i zwiększenia atrakcyjności warunków życia mieszkańców w każdym wieku.